tisdag 10 februari 2015

Ordningsvakter och barn i utsatta situationer

Jag har som många andra sett filmen när en ordningsvakt ingriper mot ett litet barn med hela sin kroppstyngd. Om ordningsvakten gjort sig skyldig till ett brott utreds just i detta nu. Som barnombudsman får jag inte kommentera en pågående rättsutredning i ett enskilt fall, däremot är det mitt uppdrag att på en generell nivå bevaka och driva på så att myndigheter lever upp till de krav barnkonventionen ställer.

För några år sedan uppmärksammade jag frågan om ordningsvakters ingripande mot barn. Inte sällan möter ordningsvakter barn som befinner sig i en utsatt situation. Det kan handla om barn som är i hemlöshet på grund av svåra hemförhållanden med våld och försummelse, barn som upplever sig få bristande stöd i social barnavård eller av andra orsaker befinner sig i miljöer och situationer som kan vara svåra. Inte sällan är dessa barn extra sårbara i mötet med myndighetspersoner. Det innebär att myndighetspersoner måste kunna ingripa med stor skicklighet och metoder som tar hänsyn till att det handlar om barn. Enligt barnkonventionen får barn aldrig utsättas för våld, hot om våld eller övergrepp. Barnet har rätt till full respekt för sin värdighet och fysiska och personliga integritet. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet.  

Jag har i dag kontaktat rikspolischef Dan Eliasson för att följa upp den förändring av utbildningen av ordningsvakter som kom till 2012 efter att Barnombudsmannen i en skrivelse uppmärksammat polisen på möjliga brister. Tidigare ingick inget moment i utbildningen om barnkonventionen eller de särskilda krav som måste ställas när ordningsvakter ingriper mot barn. Det gör det numera. För att bli godkänd ska en ordningsvakt ”kunna redogöra för vad som särskilt ska beaktas vid ingripande mot barn”.

Min fråga till Dan Eliasson är om denna förändring i utbildningen har utvärderats och om han tycker att ytterligare åtgärder behövs i grund- samt fortbildningen av ordningsvakter.