torsdag 4 mars 2010

Inget problem, sa landstinget i Uppsala län...

I går uppmärksammade Barnombudsmannen och Konsumentverket att sex landsting fortsätter att jaga barn med inkassobrev för skulder de aldrig borde ha fått. En ny lag stoppar att barn i framtiden skuldsätts för vårdavgifter som föräldrarna har ansvar för. Men de barn som tidigare drabbats orättfärdigt kan bara bli fria från sina skulder om landstingen agerar. Vilket exempelvis landstingen i Stockholm och Norrbotten nu gör.

I gårdagens luncheko så säger redovisningschefen vid landstinget i Uppsala län att det inte är några problem, då skulderna aldrig hamnar hos kronofogden, utan stannar hos inkassobolaget.

Ett uttalande som exempelvis rikskronofogde Eva Liedström Adler garanterat har synpunkter på. Så länge det finns en skuld så finns inga bindande garantier för att den inte längre fram i tiden lämnas över till kronofogden. Dessutom är det ju en märklig syn redovisningschefen ger uttryck för. Hur skulle han själv reagera om ett inkassobolag år efter år skickade fakturor till honom för en skuld han inte själv bär något som helst ansvar för? Hela poängen här är ju att landstingen försöker förmå personer att betala för en skuld de inte bär något som helst ansvar för. Barn som inte kom till tandläkaren i tid eller missade en vårdtid som små ska inte -förutom att de faktiskt förnekades den vård de behövde - också behöva betala landstingets straffavgift.

Karl Wenehed, kundansvarig Visma Collectors, som har tio av landets landsting som kunder konstaterar att skulden blir högre och högre ju längre den ligger. Den ligger kvar tills skulden är betald eller tills uppdragsgivaren ber att man avslutar ärendet, enligt Karl Wenehed.

Är det för mycket begärt att de sex landsting som återstår nu sätter punkt för den här ovärdiga hanteringen. Landstinget i Uppsala län med flera, släpp kraven på de barn ni satt i skuld!

onsdag 3 mars 2010

Sverige måste bidra till att stärka barnkonventionen

Barnkonventionen har nyligen fyllt 20 år. Den har bidragit till att förändra verkligheten för barn i hela världen. Men mycket återstår. I flera länder bryter makthavarna ogenerat mot grundläggande rättigheter i barnkonventionen och trotsar kritiken från FNs barnrättskommitté. Och kommittén står maktlös när så sker. Konsekverna för barn kan exempelvis vara att flickor eller barn från minoriteter förnekas rätten till utbildning.

I alla andra internationella konventioner för mänskliga rättigheter finns det en individuell klagomekanism kopplad till konventionerna. Det betyder att den enskilde har möjlighet att, under vissa villkor, klaga till en expertkommitté och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna kan då prövas. Barnkonventionen är den enda MR-konventionen som saknar en sådan möjlighet till upprättelse.

I dagens Svenska Dagbladet vädjar Anita Goh till Sverige att spela en viktig roll i detta arbete. Anita representerar en stor mängd barnrättsorganisationer i Genève. Läs artikeln

Barnrättskommittén i Genève är tydlig: för att rättigheter ska fungera måste det finnas sanktioner. Det är helt enkelt oacceptabelt att barn som kränks i många fall inte har någonstans att vända sig.

För mig som barnombudsman är det en viktig principfråga att barn inte ska ha sämre möjligheter till upprättelse än andra grupper. Barnkonventionen får inte särbehandlas negativt. Den uppfattningen delar jag med alla mina barnombudsmannakollegor världen över, likaså med alla ledande barnrättsorganisationer. Förslaget att stärka barnkonventionen har också fått tydligt stöd av många länder, inte minst i norden där exempelvis Finland är med i den nyckelgrupp länder som stödjer utvecklingen.

Sverige ses, ofta med rätta, som ett föregångsland i arbetet för barns rättigheter. Även om Sverige inte har formell rösträtt när rådet för mänskliga rättigheter sammanträder nästa vecka så har det stor betydelse hur Sverige resonerar. Om Sverige i den diskussion som nu förs globalt visar sig tveksam till att ge stöd åt att låta arbetet med att skapa en klagomekanism starta kan det bidra till att en viktig process skjuts i sank eller åtminstone kraftigt försenas. Detta eftersom många länder fäster stor betydelse vid den åsikt Sverige har.

I dagens Svenska Dagbladet lyfter en tjänsteman vid UD fram en rad frågor som han anser behöver besvaras innan Sverige formellt kan ställa sig bakom ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen. Det är förstås riktigt men frågan just nu gäller faktiskt inte om Sverige eller något annat land ska ställa sig bakom ett tilläggsprotokoll om klagorätt som ännu inte finns.

Det frågan gäller nu är om ett sådant arbete överhuvudtaget ska få starta. Ska det finnas några svar att ge på de frågor Sverige och andra länder eventuellt kan ha måste först en arbetsgrupp få ett mandat att arbeta fram ett förslag till hur en klagomekanism kopplad till barnkonventionen skulle kunna se ut. I detta arbete bör Sverige vara aktivt och bidra utifrån de kunskaper och erfarenheter Sverige har.