fredag 8 mars 2013

Skolan viktig frizon för gömda och papperslösa barn

Alla barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter rätt till utbildning. Att utesluta exempelvis gömda och papperslösa barn från denna rättighet är inte förenligt med barnkonventionen. Sverige har tillsammans med ett litet fåtal andra EU-länder (Bulgarien, Ungern, Lettland och Litauen) inte beviljat alla barn rätten till utbildning. För detta har Sverige vid flera tillfällen fått kritik av FN:s barnrättskommitté. Barnombudsmannen har också lyft frågan till regeringen.

Mot bakgrund av detta var det ett mycket välkommet besked när utredningen Skolgång för alla barn (SOU2010:5) för tre år sedan föreslog att alla barn ska ges lagstadgad rätt till utbildning. Frågan drog därefter ut på tiden, men nu ligger i alla fall en proposition på riksdagens bord där regeringen och miljöpartiet föreslår att gömda och papperslösa barn ska få rätt till skolgång. Om detta rapporterade Sveriges radio i Ekot i dag.

Förslaget innebär, om det träder i kraft, att Sverige sällar sig till majoriteten - de övriga 22 EU-länder - som redan har slagit fast att rätten till utbildning ska gälla alla. Det är bra, samtidigt är det viktigt att analysera om det räcker med enbart en bra lagstiftning på papperet.

EU:s myndighet för grundläggande mänskliga rättigheter - European Union Fundamental Rights Agency - har i en rapport från november 2011 granskat situationen för gömda och papperslösa migranter i Europa. På sidorna 85-93 granskas särskilt just barns rätt till utbildning. I rapporten beskrivs att det finns flera hinder som i praktiken kan leda till att barn inte kan utnyttja rätten till utbildning. Ett viktigt hinder är om barnens föräldrar befarar att polisen kan komma att ingripa mot barnen i skolan eller i skolans närhet. Enligt rapporten har sådana ingripanden rapporterats i Frankrike, Tyskland, Irland, Luxemburg, Spanien och Cypern. I Spanien rapporteras dessutom att polisen undersökt identiteten vid stationer i kollektivtrafiken som används av skolbarn och deras föräldrar.

I Barnombudsmannens remissvar på utredningen Skolgång för alla barn varnade vi för just den utveckling EU:s myndighet för mänskliga rättigheter pekar på. Det räcker med ett enda enstaka ingripande, eller till och med farhågor om att barn kan komma att polishämtas, för att föräldrar kan välja att avstå från att låta barn gå i skolan. Det får svåra konsekvenser för dessa barn som många gånger lever isolerat och som själva inte har valt den situation de är i.

Enligt Barnombudsmannens förslag så ska skolan och förskolan vara en frizon där polishämtning inte får ske och vi vill därför se att ett tydligt förbud införs mot polishämtning av barn i skola eller förskola i syfte att avvisa eller utvisa.

EU:s myndighet för grundläggande mänskliga rättigheter anser att det ska vara förbjudet att rapportera eller ge information till verkställande myndigheter om var gömda eller papperslösa barn går i skolan. Detta krav lever inte det förslag som nu ligger på riksdagens bord helt upp till. Om skolan känner oro för att barn far illa är skolan skyldig att anmäla detta till socialnämnden. Det är en viktig bestämelse och ett grundläggande skydd för barn som är i utsatta situationer. Men för de papperslösa och gömda barnen - och skolpersonalen - är det problematiskt eftersom socialnämnden enligt 17 kap. § 1 utlänningslagen (UtlL) är skyldig att lämna uppgifter till verkställande myndigheter. Här finns alltså en påtaglig risk att skolor genom att anmäla oro för ett barn medverkar till att barnet och familjen kan identifieras av verkställande myndigheter om de gör en förfrågan hos de sociala myndigheterna. Både Barnombudsmannen och Socialstyrelsen har vänt sig mot detta. Uppgifter som rör orosanmälningar bör undantas.

Sammanfattningsvis, en viktig reform och ett steg som innebär att Sverige lämnar den sämsta gruppen i EU vad gäller gömda och papperslösa barns lagstadgade rätt till utbildning. Men Barnombudsmannen ser gärna att riksdagen tar till sig av erfarenheterna från övriga Europa och gör reformen helgjuten redan från start.