fredag 18 januari 2013

Mobbning - nytt dialog-uppdrag med barnexperter

Regeringen har gett Barnombudsmannen i uppdrag att inhämta barns och ungas åsikter och erfarenheter av kränkande behandling och trakasserier. Avsikten är att uppdraget ska ge ytterligare kunskap om hur arbetet mot mobbning kan förstärkas utifrån barnens egna perspektiv. Läs mer på regeringens hemsida.

Det är viktigt och välkommet att Barnombudsmannen får denna möjlighet att låta barn och unga utifrån en expertroll ge synpunkter på vad de tycker barn och unga bör få för stöd och hur skolan ska kunna bli bättre på att förebygga och upptäcka mobbning.

Mobbning tillhör - även efter att Barn- och elevombudet inrättades hos Skolinspektionen – ett av de tyngsta samtalsämnena när barn eller föräldrar kontaktar Barnombudsmannen. Utanförskapet och kränkningarna orsakar stort lidande hos de barn som utsätts för det.

Barnombudsmannen har tidigare fört expertsamtal med barn och unga om kränkande behandling och trakasserier i skolan. I samband med att Barnombudsmannen svarade på remissen om den nya skollagen lyssnade Barnombudsmannen på barn om bland annat detta. Med stöd av dessa erfarenheter och inte minst den kunskap som finns hos Barn- och elevombudet kallade Barnombudsmannen och BEO vid Skolinspektionen till en kommundialog om den viktiga roll skolhuvudmännen har för att få till stånd en skola fri från kränkande behandling och trakasserier.  Läs mer här om resultatet av kommundialogen!