torsdag 28 mars 2013

Norge visar vägen: barn i utsatta situationer behöver en stark barnkonvention

Regeringen tillsätter nu en utredning om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska bli lag i Sverige. Det är välkommet. Redan för tre år sedan föreslog Barnombudsmannen att en utredning skulle tillsättas.

Det finns brister när det gäller barns rättigheter i Sverige. Så sent som 19 mars kunde Barnombudsmannen i en rapport till regeringen påvisa att barn som är frihetsberövade misstänkta för brott hålls i isolering i 22 eller fler av dygnets alla timmar. Något som inte är förenligt med varken barnkonventionen eller tortyrkonventionen. I Norge där barnkonventionen är införlivad i lagstiftningen hänvisades tydligt till just barnkonventionens rättsliga ställning i norsk lagstiftning när isolering av barn av utredningsskäl förbjöds. Läs förarbetet till bl a norskt isoleringsförbud s13-14. Detta är ett viktigt konstaterande i sammanhanget:

Barnekonvensjonen gjelder direkte som norsk rett gjennom menneskerettsloven, og skal ved eventuell motstrid med andre norske lovbestemmelser gis forrang.
Prop. 135L, (2010-2011), Proposisjon til Stortinget, s13


FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige vid flera tillfällen och rekommenderat att Sverige förstärker sina insatser för att konventionen formellt ska erkännas som svensk lag. Barnombudsmannen har krävt att regeringen överväger om barnkonventionen bör inkorporeras i svensk lagstiftning.

Barnombudsmannen bedömer att det i vissa avseenden fortfarande finns väsentliga skillnader mellan barnkonventionen och svensk lagstiftning. De största utmaningarna handlar dock om hur lagstiftningen tillämpas, vilket vårt arbete med barn och unga har visat. I vårt underlag till regeringen inför rapporteringen till FN:s barnrättskommitté beskrev vi några av de allvarligaste bristerna.

Som barnombudsman välkomnar jag att en utredning om att inkorporera barnkonventionen i lagstiftningen nu har tillsatts. Det är positivt att utredningen också ska ta fasta på våra tidigare krav på att beakta den praktiska tillämpningen av barnkonventionen. Detta är något som vi har jobbat för under flera år. Många barn far illa i Sverige. Deras skydd behöver stärkas genom en tydligare lagstiftning.

I en skrivelse år 2009 uppmanade Barnombudsmannen regeringen att tillsätta en utredning för att göra en bred översyn av hur svensk lagstiftning och praxis förhåller sig till barnkonventionen samt överväga om barnkonventionen bör ges rättslig ställning som lag. Under 2011 gjorde regeringen en kartläggning över hur lagstiftning och praxis stämmer överens med barnkonventionen.

Kartläggningen konstaterade att svensk lagstiftning överlag överensstämde med barnkonventionen. Barnombudsmannen delade dock inte fullt de slutsatserna. Det framförde vi i vårt underlag till regeringen inför Sveriges rapportering till FN:s barnrättskommitté tidigare i år. Vi hävdade att kartläggningen saknar en genomgång av praxis, det vill säga om barnets rättigheter respekteras i den praktiska tillämpningen, i beslut och åtgärder.

Barnombudsmannen anser att en inkorporering av barnkonventionen skulle ge större genomslag i praktiken. Det skulle också säkerställa att barnkonventionen genomförs i sin helhet och tydliggöra barnets roll som rättssubjekt med egna, specifika rättigheter