tisdag 8 maj 2012

Orimligt att vuxnas sexköp av barn är ett bötesbrott

Hur väl Sverige lever upp till FN:s konvention om barnets rättigheter granskas återkommande av FN:s barnrättskommitté.

Vid flera tillfällen, nu senast i oktober 2011, har Sverige kritiserats av barnrättskommittén för att ge barn som exploateras genom köp av sexuella tjänster ett alldeles för svagt rättsligt skydd. Det är i högsta grad en välförtjänt kritik.Läs mer här!

Den senaste veckan har Dagens Nyheter granskning visat att vuxna som utnyttjar barn genom att köpa sexuella tjänster har mycket lite att frukta. Totalt i Sverige anmäldes 542 fall till polisen 2006-2010. Under samma tidsperiod finns 26 domar varav 4 hade fängelse som påföljd, enligt DN. I 22 domar har utfallet blivit något annat än fängelse.

Signalen detta ger kan bara tolkas som att brottet att köpa barn sexuellt inte betraktas som allvarligt i lagstiftarnas ögon. Som barnombudsman kan jag inte acceptera detta.

I DN:s artiklar finns barnens röster återgivna från polisförhör. Korta och skrämmande referat som beskriver barn i en oerhört utsatt situation och som blivit hänsynslöst utnyttjade av vuxna. Forskning visar att dessa barn ofta är dubbelt utsatta. Barn som tidigare varit utsatta för sexuella övergrepp eller fysisk misshandel utgör en riskgrupp i dessa sammanhang. Läsvärd rapport från BUP Elefanten!

Barnen bär ofta på skamkänslor, en känsla av att sakna värde och blir lätta offer för vuxna utan samvete. Ofta är skyddsnätet från vuxna i barnens närhet trasigt eller obefintligt. Eller så är barnens föräldrar på andra sätt frånvarande i barnens liv. Men även på andra sätt brister barnens skyddsnät. Det senaste året har jag och mina kollegor lyssnat på barn och unga som har utsatts för våld och övergrepp i hemmet. Barnen har vittnat om en socialtjänst som är frånvarande eller helt okänd. Om en skola och vård som inte reagerar eller slår larm trots att barnen signalerar att de mår fruktansvärt dåligt.

I vår rapport Signaler som överlämnades till regeringen i mars föreslog vi tre åtgärder:
• Reformera socialtjänsten och inför en barntjänst som är känd och tillgänglig för barn.
• Inför obligatorisk kunskap om våld och anmälningsskyldighet i yrken där man möter barn.
• Lagstifta om tidsgräns för barnförhör.

Åter till frågan om hur lagstiftaren ser på situationer då vuxna köper sex av barn. Barnrättskommittén skriver i sin senaste granskning av Sverige (oktober 2011) att man är särskilt bekymrad över att
“Crimes such as the purchase of a sexual act of a minor and exploitation of children for sexual posing; are categorized as “less serious sexual offences against children”
Barnrättskommittén uppmanar Sverige att se över lagstiftningen i syfte att ge dessa barn ett starkare skydd. Jag instämmer helt i detta. Och faktum är att Barnombudsmannen krävde detta i ett remissvar 2004, för åtta år sedan. När vuxna ger barn ersättning i syfte att förmå en person som inte fyllt 18 år att företa eller tåla en handling med sexuell innebörd ska det ses som sexuellt utnyttjande.

En sådan förändring skulle innebära att lagstiftaren för det första gör tydligare skillnad på barn och vuxna. Om köp av sexuella tjänster av barn istället ses som sexuellt utnyttjande markerar lagstiftaren att ett barns beroendeförhållande till en vuxen skiljer sig markant från en vuxens beroendeförhållande till en annan vuxen. Men även på ett annat sätt skulle en sådan förändring få effekt. För brottet sexuellt utnyttjande av barn finns nämligen ingen annan påföljd i straffskalan än fängelse och just nu ligger dessutom ett förslag på regeringens bord om att skärpa minimistraffet till minst sex månaders fängelse.

Sverige bör gå barnrättskommittén till mötes och skärpa lagstiftningen.