fredag 24 oktober 2014

Fattigdom tema på europeiskt möte med barnombud

I år är temat för mötet den effekt fattigdom har på förverkligandet av barnets rättigheter.  Sammanlagt 43 ombud från 35 europeiska länder möttes i Edinburgh, Skottland, på det 18:e mötet med ENOC, European Network of Ombudspersons for Children.

Det årliga mötet med alla barnombud i Europa inleddes starkt.  Barn från flera länder i Europa berättade i korta filmer om hur tiderna av ekonomisk åtstramning påverkat deras liv. Från Grekland berättades om kampen för att hjälpa föräldrar att få mat på bordet. Barn med funktionsnedsättning från England berättade om hur deras talträning skrotats och hur det isolerat dem. Från Skottland gavs exempel på hur barn i familjehem inte längre får stöd för att kunna besöka sina biologiska föräldrar och vilken sorg det innebär. Flera av filmerna kommer att gå att se på nätet från och med nästa år.

I diskussionen som följde gav vi exempel från våra möten med barn i Sverige i arbetet med Pejling och Dialog. Vi berättade om barn som blivit vräkta utan att få information och utan att någon från sociala myndigheter följde upp med barnen hur det blev för dem. Vi berättade också om hur barn kan uppleva tillfälliga  boenden som ordnas av sociala myndigheter. Barn har berättat för oss om hur vräkningar och tillfälliga boenden påverkar hela livet. Det har lett till skolavhopp eller sänkta betyg, rädsla, isolering och försämrad hälsa.

På det årliga mötet med barnombuden i Europa gavs också tillfälle för ombuden att dela erfarenheter med varandra om pågående arbete. Både Danmark och Sverige berättade om de rapporter vi gjort där barn med psykisk ohälsa fått komma till tals om sin situation. Våra rapporter väckte stor uppmärksamhet. Flera barnombud var förvånade över hur relativt vanligt det är med bältning av barn i psykiatrisk tvångsvård. Det väckte också starka reaktioner när ombuden förstod att tillsynsmyndigheten i Sverige tills nu inte pratar med barn som är föremål för psykiatrisk tvångsvård i samband med sina inspektioner.

Ett viktigt fokus för ombuden är barns delaktighet och rätt att komma till tals. Vi delade med oss av erfarenheterna från Unga direkt, det sätt vi låter barn och unga komma till tals i vårt arbete. I detta sammanhang var det också inspirerande att ta del av många goda exempel, inte minst från Skottland där ett stort arbete har gjorts för att samtliga barn ska få kunskap om sina rättigheter och ges möjlighet att få inflytande över viktiga frågor i deras liv.

Riktigt spännande var också att ta del av hur barnombudet i Skottland fått nya och starkare befogenheter i en ny lagstiftning som ger ombudet möjlighet att också granska enskilda fall. Tidigare hade Skottlands barnombud en lagstiftning som mycket liknar den vi har Sverige. Även i övrigt sker viktiga framsteg. Den svenska regeringens beslut att inkorporera barnkonventionen applåderades liksom Danmarks besked om att man avser att ge barn i Danmark rätt att klaga till FN:s barnrättskommitté genom att ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen.

Peter Newell från Global Initiative to End all Corporal Punishment of Children berättade om kampen mot barnaga. Sverige var först i världen med att förbjuda barnaga 1979. I och med att Argentina i oktober i år fattade beslut om att förbjuda barnaga så har nu sammanlagt 40 länder följt Sveriges exempel. Arbetet går starkt framåt i Sydamerika som kan bli den första kontinenten där alla länder har förbjudit barnaga. I Europa bromsas arbetet av några länder där det krävs större insatser om en förändring ska ske. Fortfarande finns det parlamentariker i Europa som ser det som rimligt att barn har ett svagare skydd mot våld än vad vuxna har.
När resväskan packas för hemfärd är det bestående intrycket att det finns en oerhörd kraft just nu i arbetet för barnets rättigheter. Aldrig har ombuden för barn varit fler i Europa. Frågan om barnets rättigheter är tydligt placerad på EU:s, Europarådets och medlemsstaternas agendor. Samtidigt saknas inte utmaningar. Kanske är de också större än på mycket länge. Det senare illustrerades övertydligt när representanten från Ukraina berättade om hur barn påverkats av kriget.