måndag 29 september 2014

Haveriutredningar värda namnet lex Bobby

Statskontoret har granskat Lex Bobby och ger en bitvis svidande kritik av arbetet. Rapporten "Sorgen finns det inga ord för" överlämnades till regeringen i dag.

Kritiken handlar om att för få fall har granskats, att analyserna är för grunda och att dialogen med berörda har uteblivit. Rapporterna från Socialstyrelsen har inte spridits till berörda och har upplevts ha litet värde av de som trots allt har läst. Vi instämmer i kritiken, men kan också konstatera att lagstiftningen kritiserades på dessa punkter redan när den infördes.
En av de kritiska var Staffan Jansson, den barnläkare som ursprungligen drev på för att Sverige skulle göra haveriutredningar när barn utsatts för dödligt våld.I den diskussion som uppstod efter att flickan Yara dog i Karlskrona konstaterade Staffan Jansson och flera andra experter att lagen som den blev utformad inte bidrar till att dra lärdomar som kan skydda barn i framtiden. DN: Lex Bobby lyckas inte skydda utsatta barn.

Ska lex Bobby bidra till att upptäcka och åtgärda maskor i skyddsnätet för barn måste lagen och hur den används förändras. Vi instämmer i de förslag som Statskontoret lägger, men anser att de behöver preciseras ytterligare.  Vi vill se en förändring på fyra punkter:
  1. Utred varje enskilt fall. Gör en utredning och en rapport i varje enskilt fall. Det synliggör lokala brister (som då kan åtgärdas), exempelvis i samverkan mellan skola, sjukvård, polis och socialtjänst. Dessa rapporter som går mer på djupet kommer också att ge ett bättre underlag till den generella analysen på nationell nivå.
  2. Granska fler fall där barn far illa. Haveriutredningar bör göras även när barn skadas allvarligt till följd av brott eller när ett barn tar sitt liv. Utredningar i dessa situationer skulle ge oss ökad kunskap om vad det är vuxenvärlden missar. (Jag skrev om detta på DN debatt ifjol tillsammans med Åsa Landberg: "Ett barns självmord är alltid ett haveri".)
  3. Fördjupa analysen och tala med de tjänstemän som varit inblandade. Låt även nyckelpersoner i den drabbade personens närhet erbjudas möjlighet att få komma till tals. De kan ha värdefull kunskap om luckor i skyddsnätet som myndigheterna inte har vetskap om.
  4. Bredda kompetensen i haveriutredningarna och säkerställ att inte socialtjänst, skola, sjukvård och rättsväsende utreds var för sig.
Internationella erfarenheter visar att det finns mycket att lära av haverikommissioner. Skyddet för barn kan stärkas. Framtida tragedier kan undvikas. Men det kräver en förändring av Lex Bobby, Att använda ett barns namn för en lag förpliktigar. Det måste bli haveriutredningar värda namnet. Jag hoppas att regeringen tar Statskontorets rapport på stort allvar.