tisdag 20 maj 2014

Skolbarn ska inte påtvingas hets mot folkgrupp

Är det rimligt att judiska barn ska behöva försvara sitt människovärde, sin självaste existensrätt, inför nazister i skolan?

Den frågan diskuteras nu på fullt allvar eftersom ett nazistiskt parti är invalt i kommunfullmäktige i en kommun. Skolverket tolkar med stöd av JO lagstiftningen som att skolan har att välja på att antingen släppa in alla partier eller inget parti alls. Om ett parti begår brott i skolan så får detta anmälas i efterhand. Pågår kränkningar så kan lektionen avbrytas.

Skolverket tolkar med största sannolikhet lagstiftningen korrekt. Men är i så fall den nuvarande lagstiftningen rimlig? Som barn kan du inte välja om du ska gå i skolan. Det råder skolplikt.  Om skolan som en del av samhällskunskapsundervisningen låter de politiska partierna presentera sig så är det därför en obligatorisk del av undervisningen som du som barn måste ta del av.  Det är en viktig del av demokratisk fostran att i skolan få lära sig om det demokratiska systemet och att det finns partier med olika åsikter. Frågan här handlar om det finns en gräns för vad man som barn ska behöva utstå i sin egen skola?

Att dra den gränsen är inte alltid lätt, men för mig som barnombudsman är gränsen definitivt passerad om barn tvingas till lektioner där det finns en uppenbar risk för att de kan utsättas för brottsliga handlingar. Det räcker inte att enbart agera i efterhand när skolbarn redan har utsatts för olagliga kränkningar. Jag håller med skolchefen i Grästorp som argumenterar för att skolan har ett ansvar för alla barns trygghet. Artikel 29 i Barnkonventionen betonar särskilt att barnets utbildning syftar till att utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna samt att rasism och främlingsfientlighet aktivt ska motverkas. Skolmiljön ska återspegla detta och får inte tillåta exkluderande beteenden, enligt FN:s barnrättskommitté.

Enligt min mening bör lagstiftningen därför ses över så att skolan har möjlighet att neka tillträde till partiföreträdare där det finns skäl att misstänka att personen kan begå denna typ av brottsliga handlingar i skolan. Ett nazistiskt parti med ett program som förnekar demokratin och allas lika värde och som har företrädare som har dömts för allvarliga brott riktade mot minoriteter och oliktänkande måste kunna stängas ute från den obligatoriska skolundervisningen utan att det samtidigt innebär att alla demokratiska partier också ska portas.