söndag 23 april 2017

Internationellt toppmöte om barn på flykt


I morgon träffas de flesta av Europas barnombudsmän i Stockholm för att diskutera situationen för barn på flykt. Inbjudna till mötet är även internationella experter och svenska myndighetsföreträdare. Mötet arrangeras av Barnombudsmannen och Allmänna Barnhuset i samarbete med Riksdagen.

Barnombuden i Europa har under en längre tid bevakat situationen för barn på flykt. I januari 2016 släppte nätverket med barnombud en gemensam rapport där vi pekade på de risker vi såg att barn på flykt utsattes för på vägen till Europa, vid Europas gränser och vid ankomsten till det land där barnet sökte skydd.

Nu finns ett nytt förslag till gemensamt europeiskt asylsystem på EU-ländernas bord. Barnombuden i Europa välkomnar mer samarbete, men oroas över bristen på barnrättsperspektiv i det förslag som presenterats. Vår utgångspunkt är att barn på flykt alltid måste betraktas som barn först och att deras rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) måste respekteras.

I samband med mötet i Riksdagen kommer Barnombuden att ställa sig bakom ett gemensamt ställningstagande där vi kommenterar förslaget. Vi är bekymrade över bristen på möjligheter för långsiktiga eller permanenta uppehållstillstånd för barn som är i behov av internationellt skydd i förslaget.

Barnombuden beklagar också begränsningarna i möjligheterna till familjeåterförening som flera europeiska stater har infört. Familjeåterförening är en rättighet fastslagen både i barnkonventionen och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Varje barn måste få information om och kunna ansöka om familjeåterförening och få sitt individuella fall bedömt med barnets bästa i åtanke. Medlemsstaterna bör också behandla ansökningar om familjeåterförening fort som möjligt.

Det faktum att ett ökande antal stater placerar asylsökande i förvar, även barn, ser barnombuden på med stor oro. Det är vår åsikt att förslaget till nytt gemensamt asylsystem måste ta hänsyn till barnkonventionen och uppmuntra medlemsstaterna att begränsa placering av barn i förvar i så stor utsträckning som möjligt.

Som barnombud är vi också oroade över att det går så långsamt när det gäller omfördelning av ensamkommande barn och unga. Alla länder måste ta ett gemensamt ansvar. Få länder har öppnat för att ta emot barn inom omfördelningssystemet från första land vidare in i unionen. I fall med barn som har stort behov av internationellt skydd, oavsett nationalitet och baserat på en bedömning av barnets bästa vill vi se mer flexibla system som berättigar till omfördelning.

På vårt möte kommer barnombuden att betona följande:
  • Alla barn har lika rättigheter, i enlighet med barnkonventionen, oavsett de befinner sig i landet lagligt eller inte.  Alla barn på flykt måste få samma stöd.
  • Barnets bästa måste komma i främsta rummet i alla de beslut som berör barn på flykt.
  • Respektera barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling, tillgång till utbildning och hälsovård under hela migrationsprocessen.
  • Försäkra varje barns rätt att bli hörd och få sina åsikter beaktade i beslut på alla nivåer.