fredag 18 december 2009

Avskaffa möjligheten att isolera barn

Min uppfattning är glasklar: mot bakgrund av de allvarliga fel som har begåtts i samband med att barn har isolerats vid de statliga ungdomshemmen måste det starkt ifrågasättas om det överhuvudtaget ska vara möjligt att isolera barn.

Häromdagen meddelade Statens Institutionsstyrelse (SiS) att allvarliga fel har begåtts. SiS kom till den slutsatsen efter att tillsynsenheten granskat samtliga fall under 2008 och första halvåret 2009 då barn har isolerats (avskiljts) på ungdomshemmen. SiS granskning visar att barn har blivit isolerade felaktigt och att dokumentationen har varit bristfällig.

Nu visar Ekots fortsatta rapportering att ett annat problem skulle kunna vara att isoleringen i ett hundratal fall inte har avbrutits trots att barnet har lugnat ner sig och att lagens krav för isolering därmed inte längre är uppfyllt.

Det är uppenbart att det som lagstiftarna hade tänkt sig som en undantagsåtgärd i extrema situationer används i stor skala och att döma av SiS långt ifrån alltid korrekt. Nu är inte avskiljning heller vilken åtgärd som helst. Vi talar om ett av de mest långtgående ingripanden som staten kan göra mot ett enskilt barn - att låsa in barnet ensamt i ett kalt rum.

Det är också mot den bakgrunden riksdag och regering har varit tydliga med att det är en exceptionell åtgärd som inte får tillgripas hur som helst.

I den proposition som ledde fram till bestämmelsen om avskiljning konstaterade statsrådet att "Sålunda bör i princip isolering inte få förekomma under vården. Att en isolering kan få skadliga verkningar för den unge är numera allmänt känt. En annan sak är att det kan vara nödvändigt i vissa extrema situationer - tex när den unge under akut påverkan av alkohol eller narkotika eller av annan orsak är starkt "utåtagerande" - under kortare tid hålla den unge avskild för övriga vårdbehövande."

Justitieombudsmannen har så sent som år 2007 i ett beslut varit tydlig med hur SiS får tillämpa avskiljning. "Det är ett grundläggande krav att alla inskränkningar i de intagnas fri- och rättigheter i olika hänseenden har stöd i lag"./../ "Det är angeläget att den bestämmelsen inte tillämpas på ett sådant sätt att vården bedrivs i en gråzon och därigenom kan komma att ske på ett sätt som inte står i överensstämmelse med lagstiftningen."

SiS egen rapportering och den fortsatta granskningen av Ekot visar att avskiljning inte tillämpas på det sätt lagstiftaren avsåg samt att de "gråzonsproblem" JO pekade på för några år sedan kvarstår.

Sveriges regering har med andra ord anledning att ta rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté om att skyndsamt se över nuvarande praxis och lagstiftning av tvångsmedlet avskiljning på stort allvar. Kommittén, som nyligen granskat hur Sverige uppfyller barnkonventionen, anser att avskiljning endast ska användas i mycket exceptionella fall, att den tillåtna tiden för avskiljning ska förkortas och att Sverige ska eftersträva dess slutliga avskaffande.

Även om jag välkomnar många av de åtgärder som SiS har vidtagit är jag inte nöjd. Det är bra att SiS har förtydligat interna anvisningar, utbildat personal och skärpt rutiner kring beslut om isolering. SiS förslag att begränsa den längsta tiden för isolering från 24 timmar till 6 timmar är också ett steg i rätt riktning.

Jag vill gå längre och föreslår följande förändringar för att stärka rättssäkerheten för barn och unga på de särskilda ungdomshemmen:

* De stora bristerna i hur isolering tillämpas och kritiken från FNs barnrättskommitté bör leda till att regeringen fattar beslut om lagändringar som förbjuder isolering av barn. Det handlar då om ändringar i lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga och i lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård.

* SiS bör få i uppdrag av regeringen att komplettera den granskning som myndigheten genomfört så att de barn och ungdomar som har isolerats får komma till tals. Det säger sig självt att en ordentlig granskning inte kan sägas ha gjorts om enbart den inblandade personalen får komma till tals. Också de barn som eventuellt har blivit felaktigt isolerade måste få säga sin mening.

* De barn och ungdomar som har blivit isolerade felaktigt måste få en ursäkt och upprättelse för det som har hänt och staten bör överväga någon form av kompensation.

* I syfte att stärka rättssäkerheten för barn som är omhändertagna av samhället - både inom ramen för de statliga institutionerna och i övrigt - bör två förändringar ske: det måste bli obligatoriskt att informera omhändertagna barn om deras rättigheter och det måste finnas ett enkelt sätt för de här barnen att slå larm vid missförhållanden, det senare skulle kunna lösas om ett särskilt barnombud inrättades vid Socialstyrelsens tillsynsfunktion.

4 kommentarer:

 1. Hej igen!
  väntar fortfarande på mitt personliga svar, är in här och kollar och läser varje vecka, intressant och bra ämnen som tas upp.
  Jag har nu skrivit ner info om just NPF (autism/asperger) och skickat till våran skola och skriver också på en artikel tillsammans med en vän som kommer lämnas till media så småningom. Hur våra erfarenheter är då det gäller skola och NPF, hur man kan ändra och saker som fungerar för andra skolor som har ändrat sitt tänk i skolmiljön!
  Det är också skrivit till Jan Björklund här uppifrån Norra Sverige om barn med särskilda behov! Vi är många föräldrar som undrar när ska det ske förändringar i skolan, individuellt anpassat utefter svårigheter?

  //Mia

  SvaraRadera
 2. Hej Mia,

  Jag är medveten om att det är många barn och ungdomar med NPF som har det tufft i dagens skola. Jag har följt arbetet med utredningen som lett fram till den nya skollagen. I remissarbetet träffade jag tex ett antal barn och ungdomar med egna funktionsnedsättningar som kunde berätta om sin skolsituation. Deras erfarenheter och synpunkter använde jag sedan i mitt remissvar som du kan hitta här på webben.

  Jag tycker precis som du att politiker måste bli bättre att lyssna på barn, i synnerhet på barn och unga som är i utsatta situationer.

  Kunskapen är tyvärr ofta bristfällig hos skolpersonalen om vad barn med NPF behöver för att må bra och uppnå goda resultat i skolan. De olika handikappförbunden arbetar med att föra ut kunskap men det är svårt att få gehör bland dem de vill nå.

  I vårt svar på förslaget till ny skollag trycker vi hårt på skolans ansvar och vi vill stärka barnens rättsäkerhet ytterligare. I tillägg till detta tycker jag att det är viktigt att föräldrar med barn med funktionsnedsättningar får ett bra föräldrastöd.

  SvaraRadera
 3. jag har en dotter som nu är 17 år,,när hon var 14 låstes hon in på hvb hem i Eskilstuna,,hon hade skolkat från skolan för hon fick ingen hjälp med skolarbetet och hon hade även blivit mobbad ,,vad tycker ni om att man låser in 14 åringar tillsammans med halvkriminella tonåringar,och sedan låter henne bo och umgås med dem dagligen i en månad inlåst i hvb hemmet???dessutoim saknades värme i rummet som jag mådde dåligt av att veta,,att hon frös och jämt var sjuk

  SvaraRadera
 4. Hej! Som barnombudsman får jag inte gå in i enskilda ärenden så jag kan inte kommentera din dotters situation specifikt. Däremot är det förstås viktigt att vården är bra och håller god kvalitet. Barn och unga som är omhändertagna brukar just peka på det negativa i att blanda barn med olika typer av problematik. På HVB-hemmen får inte barnen låsas in. Det får endast ske på de statliga institutionerna, de särskilda ungdomshemmen.

  SvaraRadera